Úvodné preskúšanie

Počas úvodného osobného alebo online preskúšania dokážememe identifikovať nielen úroveň cudzieho jazyka ale aj potrebnú formu výučby pre daného študenta. Či už ide o vizuálny typ, auditívny typ alebo haptický typ študenta. 

Spôsob výučby

Pri výučbe uplatňujeme naše najlepšie nástroje a techniky digitálnych vzdelávacích postupov na zlepšovanie efektivity výučby. Používame vlastné materiály, nerobíme doplňovacie cvičenia. Preferujeme výučbu v malých skupinách na dosiahnutie rýchlejšieho progresu.

Pravidelné testovanie

Vedomosti našich študentov testujeme na pravidelnej báze ústnou aj písomnou formou.